กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมนายกสมาคมเจ้าภาพ สมาพันธ์หอการค้าไทย - จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ ๒๓๔

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอการค้าไทย - จีน ชั้น 9 อาคารไทยซี.ซี. ถนนสาทร กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ   Skeleton Tales : โครงร่างเล่าเรื่อง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลตลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สทน. ร่วม FAM TRIP โปรแกรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  (Carbon Neutral  Tourism) ภายใต้แนวคิด BCG & Happy Model  ต้นแบบของ จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม