การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษา

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน 

          ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษามีความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ซึ่ง สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่งภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว สมาคมฯ จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ 

 

1 คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน

จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ ของสถาบันการศึกษาเท่านั้น

ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒ เดือนขึ้นไป

 

2 เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครฝึกงาน

นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๑. ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน

๒.จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษานำเรียนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

๓. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

๔. รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

 

3 การยื่นใบสมัคร

สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มการแสดงตน ตามข้อ ๔ มาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

เรียน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

***ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกงาน*** 

 

4 ข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงาน

นิสิต-นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงานของ สมาคมฯ โดยเคร่งครัด จึงจะได้รับการประเมินผลให้ผ่านการฝึกงานได้ ซึ่ง สมาคมฯ. มิให้นิสิต-นักศึกษาฝึกงานนำแบบประเมินกลับไปมอบที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าการฝึกงานระหว่าง สมาคมฯ. กับนิสิต-นักศึกษาฝึกงานเป็นโมฆะ

*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่ ***

โทรศัพท์: +66 (0)2 192 1924-26
 แฟ็กซ์: +66 (0)2 192 1951-52
 Email : [email protected]

***ข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงาน*** 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่

599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(0)2-1921924 , 086-3423617

[email protected]