สมัครสมาชิก ออนไลน์

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

ข้อมูลบริษัท

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


ชื่อบริษัท *
ใบอนุญาตเลขที*
เลขที่*
อาคาร *
ซอย *
ถนน *
แขวง/ ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
เว็บไซต์

ความประสงค์ที่สมัครสมาชิกประเภท


สมาชิกสามัญ (บริษัททัวร์)
สมาชิกสามัญ (โรงแรม,รีสอร์ท )

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000 บาท ค่าบำรุงประจำปี 3,500 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 385 บาท รวมเป็นเงิน 5,885 บาท )

สมาชิกวิสามัญ (ประเภทนิติบุคคล )

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000 บาท ค่าบำรุงประจำปี 2,500 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 315 บาท รวมเป็นเงิน 4,815 บาท

รายชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัท /หน่วยงาน


ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *

บริษัท / หน่วยงาน ขอตั้งตัวแทนผู้มีอำนาจเข้ามาใช้สิทธิในสมาคมดังนี้


ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *

ผู้ติดต่อและดำเนินงาน


ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทร *
LINE ID

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาขอความกรุณาท่านอัพโหลดเอกสารประกอบให้ครบถ้วน


พค. 401
หนังสือรับรองบริษัท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สำเนาบัตรประชาชน ผู้จัดการบริษัท
ภ.พ. 20

เอกสารประกอบการเข้าสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม (PDF,JPG,PNG)


บริษัททัวร์ และ โรงแรม

1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการค้า (แบบ พค.0401)
2. สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาหนังสือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(บริษัททัวร์) และ สำเนาหนังสือใบอนุญาตการจดทะเบียนโรงแรม(โรงแรม,รีสอร์ท)
4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการบริษัท
5. ภ.พ.20 (ถ้ามี)

วิสามัญ

1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการค้า (แบบ พค.0401)
2. สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการบริษัท
4. ภ.พ.20 (ถ้ามี)

คุณสมบัติของสมาชิกสมาคม

1.1 สมาชิกประเภท สามัญ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ
1.2. สมาชิกประเภท สามัญ ผู้ประกอบธุรกิจสถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
1.3 สมาชิกประเภท วิสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ