สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เป็นสมาคมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ให้เป็นจริง สมาคมจึงมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมมีสิทธิประโยชน์คุ้มค่ามากมาย

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับ

สมาชิกได้รับความคุ้มครอง สนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้ง การเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ทักษะและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

เพิ่มโอกาสทางการขายและการตลาดระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิกทั้งในเรื่องการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว การทำการตลาดร่วมกันและช่องทางการตลาดใหม่ๆ

ได้รับข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ และสามารถมีส่วนร่วมในการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น ทริปสำรวจเส้นทาง(แฟมทริป) การฝึกอบรม เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะ ศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก

ภาพลักษณ์ที่ดีของสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมขนาดใหญ่และมีน้ำหนักในการเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานของรัฐ