กิจกรรมชาวสทน.

สทน.เข้าร่วมประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่๘ เพื่อเตรียมการท่องเที่ยวในเส้นทางสายสุขภาพโดยมีกัญชาทางการแพทย์เป็นตัวชูโรง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ระบบ zoom

สทน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ และระบบ Zoom

สทน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โปรมแกรม Microsoft Teams