มิวเซียมสยามจับมือ ททท. นำร่อง พิพิธภัณฑ์ไทยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

 

  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มิวเซียมสยามร่วมผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กว่า 30 แห่งในการพัฒนางานบริการตามแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกระตุ้นให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า 60 แห่งในโครงการฯ ร่วมพัฒนางานบริการตามแนวทางฯ และส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพิพิธภัณฑ์เพื่อนำร่วมรณรงค์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยปลอดภัย โดยได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย ปลอดภัยไปกับ SHA” ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อพัฒนางานบริการและมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ให้มีความพร้อม สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยมีมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการฯ กว่า 30 แห่ง นำร่องเข้ารับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ SHA  เป็นเครื่องมือสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น
  • ทั้งนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ ททท. ได้ออกข้อกำหนด Code Safety ตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวในประเทศ และให้ประชาชนตระหนักถึงการวางแผนการเดินทางภายใต้วิถีชีวิต New Normal มากขึ้น การท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขของสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด ความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว จะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก่อนเดินทางให้นักท่องเทียวที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อความสะอาด ปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสุขอนามัย ซึ่งที่ผ่านมา มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ให้การตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงอยากรณรงค์ให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “Thailand Museum Pass” รับข้อกำหนดเงื่อนไขของตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัย ระบบสาธารณสุข มาตรการการเว้นระยะห่าง และอื่นๆ อีกทั้งยังมองว่า การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ หลงใหล เที่ยวพิพิธภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากได้ความรู้แล้วในพิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งตอบสนองตรงความต้องการ กับ ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ พิพิธภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งจุดถ่ายรูป ร้านอาหาร ซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันกับห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
  • ด้าน นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเรามีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมในโครงการฯ กับบัตร “Thailand Museum Pass” จำนวน 68 แห่งทั่วประเทศไทย โดยทุกพิพิธภัณฑ์ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า ผู้เข้าชม และเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ เพื่อรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
  • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งทางเราใส่ใจผู้เข้าชมในทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะมาเป็นแบบเดี่ยว กลุ่มเพื่อน หรือ ครอบครัว ซึ่งเป็นระบบที่ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมทุกคน ทั้งนี้ เราจึงได้เชิญพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA แล้วกว่า 30 แห่ง รวมทั้งมิวเซียมสยามเพื่อร่วมรณรงค์ในการพัฒนางานบริการ สร้างบรรทัดฐานการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพิ่มมาตรการ และความถี่ในการดูแลรักษาและทำความสะอาด พื้นที่บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ตราสัญลักษณ์ SHA และนำร่องเป็นต้นแบบให้กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ  ทั่วประเทศให้ตื่นตัวในการพัฒนาการให้บริการตามแนวทาง SHA ด้วย
  • Cr. Suraphan