กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชา ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

สทน. เข้าอวยพรผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ