กิจกรรมชาวสทน.

สทน. เข้าร่วมงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธาน พุทธมณฑล

สทน. เข้าร่วมงานแถลงข่าว  โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง โถงธนะรัชต์ ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)

สทน. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สทน. เข้าพบผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร (ททท.)  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )

 สทน. เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ (สสปน.)  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)