ข่าวสาร

เเจ้งยกเลิกชั่วคราวประชุมสมาชิก สมัยที่ 13 วาระปี 2567 - 2569 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 ชั้น B1 Zone กลาง ตึกสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ