กิจกรรมชาวสทน.

สทน. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สทน. เข้าพบผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร (ททท.)  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )

 สทน. เข้าพบผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ (สสปน.)  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

สทน. ร่วมงาน BDS Matching Day โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ

สทน. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงการขับเคลื่อน  ปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๖   (Visit Thailand Year ๒๐๒๓ : Amazing New Chapers)

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ Meeting Room ๑๑๐ A ชั้น๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 สทน. ร่วมหารือการดำเนินงานส่งเสริมการขายตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารใบไม้ร่าเริง สาขาสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ