สทน. ร่วมงาน BDS Matching Day โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล 

ประตูน้ำ 
     นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)  ได้มอบหมายให้ นายเถกิง บรรจงรักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ เข้าร่วมงาน BDS Matching Day โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน SME ให้ได้รับสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบร่วมจ่าย ๕๐% - ๘๐% ตามขนาดของธุรกิจ เช่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว , การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ , การพัฒนาช่องทางการขายและการตลาด
(๑) สสว. มีนโยบายส่งเสริมเงินให้เปล่า กับผู้ประกอบการ SME แยก ๓ tier ๕๐,๐๐๐/๑๐๐,๐๐๐/๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) กรณีผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้ง บริษัททัวร์ รถโดยสาร ร้านอาหาร โรงแรม รวมถึง มัคคุเทศก์ แล้วเข้าเงื่อนไข ที่มี  
      สิทธิได้รับการส่งเสริม เงินอุดหนุน ถ้าคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
(๓) รูปแบบการสมัคร สามารถทำในรูปแบบ สมัครออนไลน์  ผ่านแพลตฟอร์ม BDS Market ได้ 
(๔) สสว. มานำเสนอและตอบข้อซักถาม ให้สมาชิก สทน. ที่สนใจ โดยเฉพาะในภายหลัง