โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย

 TCEB ร่วมกับ พันธมิตรเปิดตัว โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย ปลุกตลาดไมซ์ในประเทศ

 
ทีเส็บ ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมโรงแรมไทย  เปิดตัวโครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร ผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ตั้งเป้าสนับสนุนกลุ่มไมซ์ 1 พันกลุ่ม สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท ผลทางกระทบทางเศรษฐกิจ 180 ล้านบาท โดยเริ่มโครงการ วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

เงื่อนไขการสนับสนุน มี ๒ รูปแบบ คือ

๑) งบสนับสนุนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้การสนับสนุนจำนวน ๖๕๐ กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา ๑ วัน และ

๒) งบสนับสนุนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้การสนับสนุนจำนวน ๓๕๐ กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๒ วัน ๑ คืน

โดยต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๗ ประเภท ได้แก่

๑) กิจกรรมการประชุม (Meetings) ๒) กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) ๓) กิจกรรมสัมมนา (Seminars) ๔) กิจกรรมการอบรม (Training) ๕) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ๖) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) ๗) กิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม THAI MICE CONNECT

โดยจะต้องเลือกสถานที่จัดงานที่มีฐานข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com ของทีเส็บอย่างน้อย ๑ แห่ง และการจัดกิจกรรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaimiceconnect.com