สทน. รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ประจำปี 2564 เป็นปีแรก

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ประจำปี 2564 เป็นปีแรก วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศได้เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is power ๒๐๒๑ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทย ชี้ทางผู้ประกอบการไทยไปต่ออย่างไร"
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง และเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ มิติที่ ๑ ผลสำเร็จตามพันธกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงพาณิชย์, อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รางวัลนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สมาคมฯ มีการวางเป้าหมายในการดำเนินนโยบายอย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย อาทิ การเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมฯ การจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมกับภาครัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเสนอโครงการทัวร์เที่ยวไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก สทน. ทุกท่าน