สทน. จัดกิจกรรม วิถีศรัทธาผ้าป่าทางน้ำ และประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

 วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) , คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล อุปนายกฝ่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการสมาคม ได้จัดกิจกรรม วิถีศรัทธาผ้าป่าทางน้ำและประชุมสัญจร ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ลาน Paddle More Thailand อำเภอเมืองกาญจนบุรี

บรรณยายหัวข้อพิเศษ นโยบายการขับเคลื่อนกาญจนบุรีสู่ความยั่งยืน  โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ร้อยโท ทศพล ไชยโกมิทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการแผนงานการท่องเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จาก บพข. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานใต้ร่มจามจุรีริมฝั่งแม่น้ำแควกันอย่างคับคั่ง