รีบเลย! ของบสนับสนุนจากโครงการประชุมเมืองไทย

เรียน ผู้ประกอบการบริษัททัวร์
 
  เว็บไซต์โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า สามารถของบสนับสนุนได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ต.ค. 2563 และสิ้นสุดการเดินทางได้ถึง 31 ธ.ค. 2563โดยจะใช้เป็นเอกสารตัวจริงแบบ manual ในการยื่น ส่วนระบบออนไลน์ทางสสปน.กำลังพัฒนาระบบใหม่จะใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการอัพเดทและบริษัทจะต้องลงทะเบียนกับสมาคมฯ สามารถดาวโหลดเอกสารในการขอรับการสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์ได้ล่าง
 
 https://www.thaimiceconnect.com/th/news/111                              ทั้งนี้ หลักฐานการขอรับการสนับสนุนก่อนการเดินทาง ประกอบด้วย
(๑)  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน
(๒)  แผนการจัดกิจกรรม และ /หรือกำหนดการเดินทาง (Itinerary)
(๓)  หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                          (๔)  ภพ.20 ของผู้ขอรับสนับสนุน                                                (๕)  ใบเสนอราคา หรือ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ สัญญาจ้าง
(๖)  หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมลงนามผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง)       
 
    และการขอรับการสนับสนุนต้องส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนต้องส่งเรื่อง ขอรับการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการจัดกิจกรรม