รวมผลงานการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ นายกธนพล ชีวรัตนพร

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เป็นสมาคมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ให้เป็นจริง สมาคมจึงมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ให้แก่สมาชิก รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน