ด่วน! ลงทะเบียนรับจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ( สสว ) เปิดรับลงทะเบียนรับจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

 

เริ่มประกาศใช้ในทุกจังหวัดแล้ว ขอเชิญสมาชิก สทน ขึ้นทะเบียนเป็น SME  รับจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  จากนั้นหน่วยงานรัฐจะสามารถ เข้าไปดูระบบเพื่อหา SME จัดจ้างได้ทันที ทั้งงาน ประชุม สัมมนา รถเช่า/ และ อื่น ๆ