สทน. ร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว

 สวัสดีครับ พ.ส. (เพื่อนสมาชิก)

 
เมื่อวานนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๔) ผมและกรรมการบางท่านได้เข้าประชุมกับ
ท่านรัฐมนตรี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา นายโชติ ตราชู  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ
ผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยวครับ หัวข้อ
ประชุมน่าสนใจมาก เป็นเรื่อง การประชุมบูรณาการความร่วมมือเปิดประเทศ
เพื่อการท่องเที่ยว ผมจึงขอนำมาเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบเอาเฉพาะที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับ
 
๑. ผมได้สอบถามเรื่องกรอบเวลาในการดำเนินงานของโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
   ได้รับคำตอบยังไม่ชัดเจนนะครับ อาจจะเริ่มโครงการได้ประมาณ ๑๕ ตุลาคม 
   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ช่วงนี้ อยากให้ท่านสมาชิกได้เตรียมความพร้อมไว้
   ก่อน ทั้งในด้านเส้นทาง และการติดต่อลูกค้า หากมีการเปิดให้ลงทะเบียน 
   เราจะได้พร้อมครับ
 
๒. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ของเรา ได้เสนอให้มีการ
รวบรวมข้อมูลมาตรการในการเดินทางเข้าของแต่ละพื้นที่ และหากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว ให้มีกำหนดระยะเวลาพอสมควร เพื่อลด
ปัญหาในการยกเลิกการเดินทางของลูกค้า เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมสายการบินประเทศไทย และได้เสนอเพิ่มว่า ขอให้แต่ละพื้นที่มีการ
กำหนดมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ให้เป็นแบบเดียวกัน เพื่อลดปัญหาใน
การที่จะต้อง reject ผู้โดยสาร นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ยังขอให้ปรับเงื่อนไขของการเข้าอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่อง
เที่ยวต่างๆ ให้เป็นแนวเดียวกันเช่นกันด้วยครับ
 
๓. เนื่องจากสมาชิกของเราได้ประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย ผมจึงได้สอบถามต่อไปว่า ตามแผนที่เราจะเปิดประเทศ 
แล้วเมื่อไรที่คนไทยซึ่งเดินทางไปต่างประเทศ จะไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางกลับ
 
แล้ว ท่านรัฐมนตรีตอบว่า คาดว่าจะเป็นในปี ๒๕๖๕ ครับ ต้องพิจารณาหลัง
จากที่คนไทยได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า ๗๐%
 
๔. เรื่องของความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง สทน. ได้ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวอื่น 
   เสนอให้มีการกู้เงิน โดยใช้รูปแบบของการกู้ไขว้ เรื่องนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ
   ชัดเจนครับ ผมจะได้มีการติดตามต่อไป
 
๕. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๒ น่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ ๒๔ กันยายน นี้ครับ 
   ขึ้นอยู่กับระบบว่าเสร็จทันหรือไม่ แต่พยายามจะให้เริ่มเข้าพักได้ ๑ ตุลาคมครับ
 
๖. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอให้มีการรับรองบุคลากรที่
   ผ่านการฉีดวัคซีน หรือรับการอบรมแล้ว เรื่องนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
   ได้รับว่า จะเพิ่มให้มัคคุเทศก์ มีการรับรองในระบบ SHA ด้วยครับ
 
ประเด็นอื่นๆ จะเป็นเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้าไทยครับ เช่น การขยายเวลา
ของ STV Visa (Special Tourist Visa) ออกไปอีก 1 ปี, การขอให้ใช้การตรวจ 
RT-PCR เฉพาะการเข้าประเทศครั้งแรก ต่อไปให้ใช้เป็น ATK Test, การขอลด
จำนวนวันที่ต้องอยู่ในพื้นที่ หรือที่ต้องกักตัว, การขอให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้, การอนุมัติให้นักท่องเที่ยวจากอินเดียเข้าไทยได้ ฯลฯ
 
นอกจากนี้ ในที่ประชุม ผู้บริหารของสมาคมสายการบินประเทศไทย แจ้งว่า 
ในการเดินทางแบบวิถีใหม่ ที่มีข้อกำหนดในการเข้าจังหวัดต่างๆ ทำให้สายการบิน
ต้อง reject ผู้โดยสารที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่สนามบินเป็นจำนวนมากครับ เรื่องนี้สอด
คล้องกับความเป็นห่วงของ สทน. จึงได้เชิญสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย และสายการบินต่างๆ มาให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกในวันนี้นะครับ 
ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสกันให้เต็มที่ เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านครับ
 
ขอบคุณครับ และขอให้ทุกท่านปลอดภัย